Nápověda

na webu RPS Aukce

Jak se registrovat v aukčním dražebním systému (ADS)

Chcete - li se stát účastníkem elektronické dražby/aukce nebo licitace nebo jen využívat informací a služeb, které portál rps-aukce.cz nabízí, vytvořte si svůj uživatelský účet.

 1. Kliknutím na tlačítko Registrace v pravém horním rohu nebo na pole Registrujte se se Vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte požadované informace.  Uživatel je povinen uvést pravdivé údaje, za které je odpovědný.
 2. Přihlašovací údaje jsou vždy povinnou položkou – vyplňte emailovou adresu a zvolte heslo. Těmito údaji se budete přihlašovat k portálu rps-aukce.cz. Uživatel si v registraci zvolí uživatelské jméno a heslo, pod kterými je po přihlášení jednoznačně identifikován. Uživatelské jméno nesmí umožňovat identifikaci jména, příjmení a kontaktu.
 3. Na váš email bude následně doručeno Potvrzení emailové adresy s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou e-mailovou adresu potvrdíte.
 4. Je potřeba vyčkat na schválení registrace administrátorem a poté Vám příjde e-mail o Dokončení registrace a možnosti přihlášení k dražbě/aukci/licitaci.
 5. Uživateli je aktivován přístup k jednotlivým prodejům po přihlášení do ADS. Přihlášení ke konkrétnímu prodeji je úkon, kterým dojde k akceptaci Smlouvy o účasti v elektronické aukci, účasti v licitaci.
 6. Smlouvu o účasti umístěnou na webových stránkách poskytovatele si uživatel řádně před přihlášením prostuduje a v případě potřeby si vyžádá odbornou pomoc. 
 7. Po přihlášení k zakázce prodeje se již řídí instrukcemi a informacemi z Vyhlášky.

 

Jak splnit podmínky účasti v dražbě, aukci, licitaci

Pro účast v dražbě/aukci/licitaci musíte splnit následující kroky: 

 1. Zaregistrovat se na portále www.rps-aukce.cz nebo se přihlásit na již vytvořený uživatelský účet, ověřený pomocí e-mailu
 2. Připojit se ke konkrétní dražbě/aukci/licitaci tlačítkem "účastnit se" a tím odeslat přihlášku.
 3. Doložit Poskytovateli prostředí, Vyhlašovateli, pořádajícímu konkrétní dražbu/aukci/licitaci svoji totožnost
 4. U dražeb a aukcí složit na účet Poskytovatele ADS, uvedený u daného prodeje dražbou/aukcí ve vyhlášce, dražební/aukční jistotu v termínu, uvedeném na detailu dražby/aukci. U licitací se žádná jistota neskládá.
 5. Pokud je prodej podmíněn prohlídkou nemovitosti, pak splnit účast na prohlídce.

 

Jak prokázat totožnost

Totožnost je možno doložit několika způsoby:

 • osobně na prodhlídce nemovitosti s ověřením pověřenou osobou Poskytovatele,
 • ověřenými doklady zaslanými poštou do sídla dražebníka,
 • ověřenými doklady kvalifikovaným podpisovým certifikátem (osobním / firemním),
 • ověřenými konvertovanými doklady datovou schránkou dražebníkovi,

Možnosti prokázání totožnosti jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách zveřejněných na portálu rps-aukce.cz  

Formuláře totožnosti obsahují povinné přílohy ve formě souhlasu s GDPR, formuláře AML dle požadavků zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících právních předpisů a formulářem prohlášení, že je zájemce/uživatel schopen uhradit kupní cenu.

Na www.rps-aukce.cz jsou uloženy formuláře totožnosti pro všechny typy uživatelů.

Totožnost dražitele - uživatele se provádí pouze jednou u první účasti v dražbě/aukci/licitaci a aktualizuje se po 365 dnech nebo při změně údajů

 

Průběh dražby/aukce/licitace

 1. Dobrovolnou dražbu/aukci/licitaci  může zadat do ADS pouze partner nebo klient ADS, specifikace předmětu dobrovolné dražby/aukce/licitace a podmínek dobrovolné dražby/aukce/licitace musí být v českém jazyce. U probíhajících dobrovolných dražeb/aukcí již není možné měnit jakékoliv podmínky dobrovolné dražby/aukce/licitace.
 1. Dražba/aukce končí v čase plánovaného ukončení. U dražeb/aukce je zavedena tzv. ochranná lhůta tj. doba stanovená adminem. Tzn. dojde-li k podání v posledních 5 min dražby/aukce, dojde k automatickému prodloužení o dalších 5 min a to i opakovaně. 
 1. Licitace je prováděna formou nabídky uživatelem/zájemcem jako podání odpovědi na uvedenou vyvolávací cenu. Končí tedy ve stanoveném termínu bez prodlužování. Dokonce v případě vysokého zájmu již po prvních dnech a prohlídce může být dle dosaženého výsledku ukončena dříve.
 1. Uživatelům ADS jsou zobrazeny veškeré detaily předmětu dražby/aukce/licitace a podmínek dražby/aukce/licitace.
 1. Po celou dobu trvání dražby/aukce je uživateli ADS zobrazována informace o výši a pořadí jeho posledního podání. U licitace tento systém není funkční, protože v licitaci se neprovádí jednotlivé příhozy, ale je učiněna pouze jedna nabídka zájemcem/uživatelem.
   
 2. Před vlastním podáním se musí uživatel ADS přihlásit k jednotlivé aukci/dobrovolné dražbě/licitaci označené ID číslem, potvrdit „Souhlas s VOP“ zatrhnutím požadovaného tlačítka a přihlášením také souhlasí se zněním smlouvy SMLOUVY O ÚČASTI V ELEKTRONICKÉ AUKCI, ÚČASTI V LICITAČNÍM SYSTÉMU systémem rps-aukce.cz pro fyzické a právnické osoby a akceptuje podmínky ve smlouvě uvedené.
 1. Uživatel ADS činí své podání formou zadání částky v Kč, o kterou chce navýšit dosavadní aktuální cenu v rámci dobrovolné dražby/aukce.  
 1. Za konečné podání uživatele ADS je považováno podání „logované“ v ADS jako poslední v okamžiku uplynutí termínu trvání dražby/aukce/licitace.
 1. Pro čas ukončení dražby/aukce je vždy rozhodující systémový čas serveru ADS.
 1. Po uplynutí termínu trvání dražby/aukce/licitace dojde k automatickému vyhodnocení podání uživatelů ADS a stanovení pořadí od nejvyšší nabídnuté ceny sestupně.
 1. Vítězem dražby/aukce/licitace se stává: uživatel ADS, který v čase ukončení dražby/aukce/licitace bude první v pořadí tzn. nabídne nejvyšší aktuální cenu.
 1. V případě, že po dobu trvání dražby/aukce/licitace nebylo učiněno žádné podání, potom v dražbě/aukci/licitaci bude definováno jako „nevydraženo“.
 1. Po ukončení a vyhodnocení dražby/aukce/licitace, bude uživateli AS, který se stal vydražitelem/vítězem a partnerovi ADS/Vyhlašovateli, který dražbu/aukce zadal, automaticky zaslán protokol s vyhodnocením dražby/aukce/licitace. 
 1. Uživatel ADS má pouze u aukce možnost volby před a v průběhu aukce zvolit rychlou koupi volbou režimu KUP TEĎ pokud výše příhozů registrovaných zájemců v aukci nebylo prozatím dosaženo této výše, může využít zrychleného nákupu. Tímto se aukce úspěšně okamžitě ukončí s výsledkem vydraženo.
 1. Limitní cena, kterou si Vyhlašovatel aukce označil jako nejnižší přípustnou cenu nebude na portálu provozovatele ani v aukční vyhlášce zveřejněna. Pouze v případě, kdy bude rovna ceně KUP TEĎ a bude zveřejněna pod částkou s možností okamžité koupě.
 1. Partner nebo klient provozovatele ADS tímto dává Poskytovateli aukčního prostředí právo prohlásit aukci za úspěšnou v případě dosažení nejnižší limitní ceny.
   
 2. Pokud nebude nabídkami činěnými v rámci aukce dosaženo uvedeného nejnižšího požadovaného výsledku aukce, tj. LIMITNÍ CENY, není Partner Poskytovatele povinen předmět aukce prodat, ledaže se tak sám rozhodne. Jinak se Prodávající zavazuje, že bude akceptovat vítězem aukce nabídnutou cenu a za tuto mu předmět aukce prodá.
 1. Pokud bude zájemci učiněna nejvyšší nabídka jednotlivými příhozy pod limitní cenou Partnera Poskytovatele, bude Partner s touto situací obeznámen mailovou cestou a bude mít možnost do 3 pracovních dní tuto nabídku přijmout či odmítnout. Pokud Prodávající písemně sjednal před zveřejněním aukce souhlas s licitačním způsobem, který navazuje na ukončení aukce s výsledkem pod limitní cenou, budou všichni zájemci Poskytovatelem aukce osloveni a vyzváni k učinění poslední nabídky. Partner Poskytovatele má pak 3 pracovní dny od ukončení licitace na rozhodnutí, zda nejvyšší nabídku navazujícím licitačním způsobem přijme či nikoliv. Ukončení aukce + 3 dny licitace + 3 pracovní dny na rozhodnutí Partnera Poskytovatele.
 1. V případě, kdy bude licitačním způsobem dosaženo LIMITNÍ CENY aukce, je Prodávající/Vyhlašovatel povinen nabídku přijmout za stejných podmínek jako při samotném aukčním jednání. 

Jak složit dražební jistotu u aukce/dražby.

 • Složení dražební jistoty je jednou z podmínek pro účast v aukci/dražbě. Většinou je složení dražební jistoty dovoleno až po prokázání totožnosti dražitele. 
 • Informace o plnění podmínek účasti v konkrétní  aukci/dražbě najdete u detailu této aukce/dražby.
 • Výše aukční/dražební jistoty, lhůtu pro její složení a možnost jejího zaplacení najdete v aukční/dražební vyhlášce k vybrané aukci/dražbě popřípadě na detailu této aukce/dražby.  
 • V případě, že aukční/dražební vyhláška obsahuje přesné informace o způsobu a podmínkách složení aukční/dražební jistoty (včetně čísla účtu), postupujte podle ní - pokyny k zaplacení vám nemusí v tomto případě dražebník poslat, pošle vám až následně potvrzení o zaplacení aukční/dražební jistoty.
 • Upozorňujeme, že aukční/dražební jistota musí být připsána jistotním účtu dané aukce/dražby účet do uvedeného termínu v aukční/dražební vyhlášce a u detailu aukce/dražby.
 • U licitačního prodeje se žádná jistota Poskytovateli ADS neskládá.  Vítěz z licitačního jednání komunikuje přímo s advokátem majitele nebo realitním zprostředkovatelem realitní kanceláře a písemně si zajišťuje koupi podpisy Smlouvu o rezervaci nemovitosti či rovnou kupní smlouvou dle podmínek Vyhlašovatele licitace.

Více informací najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách VOP na www.rps-aukce.cz.

Kdy začne aukce/dražba/licitace

Začátek elektronické aukce/dražby/licitace - datum a čas - je pevně stanoven v dražební vyhlášce a zobrazen u detailu dražby na portálu www.rps-aukce.cz. Po splnění všech podmínek účasti, vám bude v systému přidělen ke konkrétní dražbě identifikátor a můžete se aktivně podílet na účasti v licitaci nebo aukci/dražbě (činit příhozy/podání) kdykoli v jejím průběhu dle podmínek Vyhlášky.

Jak přihazovat

Pokud jste připojen(a) k vybrané aukci/dražbě a splnil(a) jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně dražit – přihazovat v aukci/dražbě následujícím způsobem: klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit. Zobrazí se vám v pravém horním rohu  Vaše jméno. Klikněte na záložku Moje dražby a mezi Probíhajícími dražbami a aukcemi vyhledejte aukci/dražbu, které se chcete zúčastnit. U probíhající aukce/dražby se Vám zobrazí box s kolonkou pro příhoz a podání.

Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit a potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně. Tímto je učiněn váš příhoz/podání. Podání (Vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů a bude zvýrazněno. 

Podání je bráno za učiněné v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli potvrzeno takto: po podání se vám zobrazí nad dražbou informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh dražby

Seznam příhozů aktuální cena  a status nejvyššího podání se aktualizuje automaticky v intervalu 10s.

Výše příhozu/podání

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno aukční/dražební vyhláškou a v parametrech a kolonce příhoz je poprve nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle aukční/ dražební vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 1000,- Kč).
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  
 4. Provozovatele je určena i výše maximálního příhozu, aby se eliminovala chybovost.

Stejné podání a dorovnání nabídky 

 1. Obecně platí, že nemohou dražitelé v elektronické aukci/dražbě činit stejné podání. 
 2. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy. 
 3. Dražitelé s předkupním právem nebo dražitelé u dražby, kde je povoleno dorovnání s následným losovaním, mohou přihazovat 0 Kč pro dorovnání nabídky jiného dražitele